Adatkezelési Tájékoztató – Felhasználási Feltételek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.Adatkezelő megnevezése:

Dr. Végh Miklós aktív analitikus pszichoterapeuta
Rendelő: 1031, Budapest, III., Pákász-u. 6.
Email: dr.vegh.miklos@gmail.com
Telefon: +36 30 560-85-28
(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő).

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Dr. Végh Miklós aktív analitikus pszichoterapeuta
Rendelő: 1031, Budapest, III., Pákász-u. 6.
Email: dr.vegh.miklos@gmail.com
Telefon: +36 30 560-85-28

2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő aktív analitikus pszichoterápiás-, önismereti terápia, sportpszichológiai ellátás, és ezekhez kapcsolódó konzultáció, tanácsadás, egyéni szakmai szupervízió szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés előkészítése, létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése és kapcsolattartás céljából, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény (Eüak. tv.) 4. § (1) bek. a), b), c) és e) pontjai alapján az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, valamint a betegjogok érvényesítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi:

3. Kezelt személyes adatok:

a. Érintett neve,
b. Érintett anyja neve,
c. Érintett születési helye és ideje,
d. Érintett társadalombiztosítási azonosító (TAJ) száma,
e. Érintett lakóhelye,
f. Érintett telefonszáma,
g. Érintett e-mail címe,
h. Érintett legközelebbi hozzátartozójának neve, elérhetősége,
j. Érintett családi állapota,
k. Érintett munkahelye, sportklubjának megnevezése.

4. Kezelt egészségügyi adatok:

a. Érintett aktuális pszichológiai és egészségügyi állapota, panaszai, problémái, élettörténeti eseményei, érintett páciens családjával kapcsolatos – általa közölt – információk,
b. Érintett korábbi (máshol történt) kezeléseinek adatai, diagnózisok, zárójelentések.
c. Klinikai pszichológiai, pszichodiagnosztikai vizsgálat eredményei.
d. Pszichoterápiás tesztek eredményei,
e. Érintett által elmondott panaszok,
f. Pszichoterápiás módszer megnevezése, ezek során készült feljegyzések.

5. Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

6. Az adatkezelések jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja az a-k. adatkategóriák vonatkozásában a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az Eüak.tv. 28. § (1) bekezdésére figyelemmel. Az adatkezelés jogalapja a 4/a-f adatkategóriák vonatkozásában orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása (GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont, figyelemmel az Eüak.tv. 9. § (1)- (2) bekezdéseire.

Az adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – a szolgáltatás igénybevétele esetén az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező adatokon kívül (az Eüak.tv. 13. §-ban foglaltak kivételével) – önkéntes.

A szolgáltatás online formában történő igénybevétele esetén a szolgáltatás a Skype vagy a Viber szolgáltatás igénybevételével történik, amely végponttól végpontig történő titkosítás biztosításával zajlik.

Skype adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Viber adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.viber.com/hu/terms/viber-privacy-policy/

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig őrzi meg az Eüak.tv. 30. § (1) bek. alapján.

7. Az adatszerzés biztonságos folyamata
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 • A 3. és 4. pontokban tárgyalt személyes adatok, valamint az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtése NEM közvetlenül a weboldalon keresztül történk.

8. A személyes adatok tárolásának módja, helye

Szolgáltató semmilyen személyes adatot nem tárol elektronikus módon hosting szolgáltatónál és nem továbbítja harmadik fél részére.

A weboldal nem tartalmaz semmilyen webanalitikai mérőkódot, nem vesz igénybe harmadik féltől származó, külső szerveren tárolt alkalmazásokat.

9. Cookiek (sütik) kezelése

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok.

Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10. Adatfeldolgozók

Hosting szolgáltató: ATW Internet Kft., H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., Adószám: 13471868-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-736956, email: info@atw.co.hu, Telefon: +36 1 6000 289

11. Az érintettek jogai és kötelezettségei

Tartalom és információ megosztás

A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt elérhetőségeken.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató -t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
 • adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján. A Felhasználási Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti:

 • jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja
 • jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

Igény bejelentése

Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján.

A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

12. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100

Telefax: 06-1-269-3541

E-mail: adatved@obh.hu

Név: Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33


Felhasználási feltételek

Dr. Végh Miklós aktív analitikus pszichoterapeuta
Rendelő: 1031, Budapest, III., Pákász-u. 6.
Email: dr.vegh.miklos@gmail.com
Telefon: +36 30 560-85-28
(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő).

Hosting szolgáltató: ATW Internet Kft., H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., Adószám: 13471868-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-736956, email: info@atw.co.hu, Telefon: +36 1 6000 289

A weboldal bármilyen jellegű használata esetén az itt közzétett Felhasználási Feltételek érvényesek a weboldalt látogatók részére, és magával vonja az alábbi Felhasználási Feltételek elfogadását.

A Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információ található a weboldalon, de az olvasóknak mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakember által elvégzett munkát.

A weboldalon található információk felnőtteknek szólnak. Ezen kívül az oldalakon található információt szakember írta, aki vállalja a felelősséget, ugyanakkor az írott szöveg értelmezéséért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató: az olvasó felelőssége, hogy megfelelően értelmezze az információkat. Ezekért az információkért, mint ahogyan bármilyen más – akár a Szolgáltatótól, akár mástól származó – az internetes weboldalon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Az összes weboldalon található valamennyi leírt, vagy kimondott stb. információra érvényesek az alábbi feltételek. Aki ezeket meglátogatja, az ráutaló magatartásával automatikusan elfogadja az összes itt leírt feltételt, melyek időről időre megváltozhatnak. Bármelyik internetes oldal aljáról elérhetőek a Felhasználási Feltételek.

A Szolgáltató a leírtak ismeretét természetesnek veszi, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt fogalmakat (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázza el, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinti, és természetesnek tartja, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó. Aki elhagyja a honlap bármelyik oldalát és más internetes honlapra kerül, akkor ott más feltételek a mérvadóak.

Szerzői jog

Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szöveg, kép és más anyaggal kapcsolatosan Szolgáltató tulajdonát képezi.

Az oldalakon látható adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel az itt talált információkat ahol, és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja a weboldalt, úgy tekinthető, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált Felhasználók között. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa. Nem vállal felelősséget az oldalon megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalak látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

Továbbá – bár igyekszik mindent megtenni a zavartalan felhasználás érdekében –, nem garantálja, hogy a weboldal használata mindig hibamentes lesz, és nem vállal semmilyen felelősséget arra az esetre, ha a látogató számítógépes rendszere vagy egyéb tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, a weboldal használata során.

Jogorvoslat

Felhasználó panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségen, aki 30 napon belül válaszol erre. És ugyanezen a címen Felhasználó jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. Ha panasz esetén a válasszal a Felhasználó nem ért egyet akkor a területileg illetékes szakhatóságot érdemes felkeresnie: az ügytől függően Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Kormányhivatal, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Nemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testület